Kalender for samordning av statlige tilsyn med kommunene

Tilsynskalenderen er et verktøy for samordning av planlagte statlige tilsyn med kommunene.

Her kan statlige tilsynsetater legge inn planlagte tilsyn/kontroller og tilsynsrapporter. Kontrollutvalgssekretariatene kan også legge inn planlagte forvaltningsrevisjoner og forvaltningsrevisjonsrapporter.

Tidspunktet for når tilsynene er ferdig samordnet kan variere mellom de enkelte embetene. I et gitt tidsrom i samordningen kan kommunen/fylkeskommunen ved behov gi tilbakemelding til Statsforvalteren på om tidspunktet for tilsynet passer inn i deres planlegging og om den samlede tilsynsbelastningen er akseptabel for kommunen.

Etter at tilsynene med kommuner/fylkeskommuner er ferdig samordnet kan også de som ikke er brukere av tilsynskalenderen følge med på hvilke tilsyn som er planlagt i sin og andre kommuner.

Du kan søke om rolle i kalenderen til høyre oppe på denne siden hvis du skal legge inn en tilsyns- eller forvaltningsrevisjonsaktivitet med kommuner/fylkeskommuner:

Samordner hos Statsforvalteren søker om følgende rolle:

Kommunedirektør (eller den som kommunedirektøren delegerer til) kan tilsvarende søke om følgende roller:

For å logge deg på tilsynskalenderen bruker du ID-porten. Ansatte hos Statsforvalteren bruker Statsforvalterens løsning for pålogging.